REGULAMIN SKLEPU VOLO SHOES

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.);
 3. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie w ramach Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio w jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego VOLO SHOES;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.voloshoes.com/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 6. Sprzedawca – VOLO SHOES, ul. Zamiejska 7/46, 03-580 Warszawa
 7. Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VOLO SHOES (Sprzedawcą) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cechy zamawianego Towaru oraz dane Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego VOLO SHOES (dostępnego pod adresem: www.voloshoes.com/sklep) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Właścicielem Sklepu internetowego jest VOLO KATARZYNA ŁYŻWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiejska 7/46, 03-580 Warszawa; NIP: 1181896784, REGON: 360647139, zwanym dalej VOLO SHOES lub Sprzedawcą).
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym może odbywać się drogą telefoniczną: numer telefonu +48509097005 (obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00) lub poprzez wiadomości przesyłane na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: sklep@voloshoes.com. Sklep internetowy odpowiada na wiadomości mailowe od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Na wiadomości wysłane w soboty, niedziele lub święta Sklep internetowy odpowiada następnego dnia roboczego.
 3. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.voloshoes.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep Internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż Towarów a w szczególności galanterii obuwniczej i innych akcesoriów związanych bezpośrednio lub pośrednio z obuwiem.

PRODUKTY

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Wszystkie Towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 4. Sklep internetowy prowadzi także sprzedaż wysyłkową Towarów posezonowych i końcówek kolekcji.
 5. Do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu internetowego, aż do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów przeznaczonych do wyprzedaży oraz sprzedaży promocyjnej.

CENY

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu internetowego www.voloshoes.com/sklep są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT)
 2. W przypadku objęcia przez Sprzedawcę danego Towaru rabatem lub promocją, cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego uwzględnia udzielony rabat lub promocję.
 3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w złożonym przez siebie Zamówieniu.
 4. Podane na stronie Sklepu ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy Towaru do Klienta.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

– przelewem na numer konta bankowego: 89 2490 0005 0000 4530 2725 4995,

– płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.

 1. Towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane w Zamówieniu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem na numer konta bankowego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym termin będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu.
 3. W przypadku zakupu Towarów przygotowywanych na specjalne zamówienie Klienta oraz Towarów o znacznej wartości, Strony uzgodnią w sposób indywidualny cechy Umowy, takie jak dokładne dane dotyczące Towarów, cenę i sposób jej uregulowania oraz sposób dostawy. W takim przypadku, prosimy o kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polski odbywa się przesyłką kurierską DPD i Paczkomatami Inpost

– Koszty dostawy wynoszą dla kurier DPD: przedpłata 18 zł

– Koszty dostawy wynoszą dla Paczkomaty Inpost: przedpłata 12zł

 1. Kwota zamówienia powyżej której dostawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest darmowa: 450 zł. Darmowa dostawa obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 2. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polski wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Dostawa może być realizowana również poza granicę Rzeczpospolitej Polski, do krajów Unii Europejskiej, a koszt dostawy wynosi 130,00 zł.
 5. W przypadku zamówień dostarczanych za granicę Rzeczpospolitej Polski, czas realizacji dostawy wynosi do 10 dni roboczych.
 6. Przed odebraniem przesyłki z paczkomatu lub od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 2. Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1520), Sprzedający wystawi Klientowi fakturę wyłącznie, gdy Klient zgłosi chęć jej otrzymania przed momentem dokonania zakupu i poda następujące dane: nazwa firmy, adres, numer NIP. Po dokonaniu zakupu, do którego wystawiono paragon, nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
 3. Decyzję o wystawieniu paragonu lub faktury VAT Klient podejmuje na etapie skladania zamówienia w Sklepie internetowym, przed momentem zapłaty. Wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie po podaniu przez Klienta prawidłowych danych: nazwy firmy, adresu i numeru NIP.
 4. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy Towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany elektronicznie przez Sprzedawcę oryginał faktury.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– podejmowanie działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym www.voloshoes.com/sklep można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.voloshoes.com. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18,00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.voloshoes.com/sklep, dokonać wyboru Towaru i jego cech (takich jak kolorystyka i rozmiar) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, również w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:a) przedmiotu zamówienia,b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawyc) wybranej metody płatności,d) wyboru paragonu lub faktury VAT,

  e) wybranego sposobu dostawy,

  f) przewidywanego czasu dostawy.

 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wypełnienie wszystkich pół formularza Zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VOLO SHOES Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. W przypadku braku Towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z powyższym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może z niego zrezygnować bądź w całości, bądź tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.
 14. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu Towar. Pod warunkiem wyrażenia dodatkowej zgody przez Klienta, jego dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy VOLO SHOES.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie do VOLO SHOES za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@voloshoes.com) oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: VOLO SHOES, ul. Zamiejska 7/46, 03-580 Warszawa z dopiskiem ZWROT. Bezpośrednie koszty odesłania Towarów ponosi Klient.
 4. W celu usprawnienia obsługi prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów (np. paragon, potwierdzenie przelewu z konta).
 5. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot płatności nastąpi na wskazany w oświadczeniu przez Klienta numer konta bankowego.
 7. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Towaru, koszty te również podlegają zwrotowi z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez VOLO SHOES.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@voloshoes.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Zgodnie z art. 561 Kodeksu Cywilnego koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 10. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, prosimy o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanych Towarów. W celu usprawnienia obsługi reklamacyjnej prosimy również o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego, do którego link podano na końcu Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wad Towaru, prosimy o załączenie formularza odstąpienia, do którego link podano na końcu Regulaminu.
 11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzecz Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy czym bieg powyższego terminu nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. W tym również terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (np. Towary drugiego gatunku – o czym Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY WOBEC KLIENTA, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM

 1. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest Konsument, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

INNE

 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
 2. Umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie internetowej www.voloshoes.com/polityka_prywatności

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i Stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: VOLO SHOES ul. Zamiejska 7/46, 03-580 Warszawa lub mailowo pod adres sklep@voloshoes.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie www.voloshoes.com/kontakt.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o przyczynach opóźnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem , zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – OŚWIADCZENIE